CONDICIONS GENERALS DEL PORTAL

1. OBJECTE.

Les presents Condicions Generals tenen per objecte regular les condicions d'ús i utilització dels productes i serveis del site www.ImmoblesLleida.com (a partir d'ara, el Portal) i del que n'és titular IGLU MEDIA.
www.ImmoblesLleida.com vol oferir serveis per a particulars i empreses del sector immobiliàri a través del Portal d'Internet.

2. CONDICIONS D'ACCÉS AL PORTAL.
2.1 La utilització del lloc web www.ImmoblesLleida.com suposa l'acceptació plena per l'Usuari de totes les Condicions Generals d'Ús, sabent que si no està d'acord amb el seu contingut, haurà d'abstenir-se a fer ús del Portal.
2.2 A través del Portal, es podrà tenir accès a determinats productes i serveis d'accés gratuït, els quals no exigeixen la prèvia subscripció o registre per part de l'Usuari.
2.3 No obstant el punt anterior, igualment es podrà disposar de determinats serveis que exigiran la prèvia subscripció o la catalogació de l'Usuari com a Professional, els quals se sotmetran a les Condicions Particulars en cada cas. Els productes i serveis existents podran ser objecte de modificacions segons les circumstàncies particulars en cada Usuari Professional.
L'accés en aquests casos, estarà restringit al cumpliment d'una sèrie de formalitats com ara el registre previ, així como la seva identificació i autenticació. Una vegada efectuat el pertinent registre, ImmoblesLleida.com proporcionarà un codi d'Usuari i una contrasenya. El sistema relacionarà aquest codi i contrasenya amb els serveis contractats pel mateix Usuari.

3. MODIFICACIÓ DEL PORTAL.
ImmoblesLleida.com es reserva el dret a efectuar les modificacions que cregui pertinents, podent actualitzar, modificar, suprimir i afegir, unilateralment i sense prèvi avís, nous continguts i/o serveis, així como la manera en què aquests apareguin presentats y localitzats, podent inclús limitar o no permetre l'accés a aquesta informació.

4. OBLIGACIONS D'UN ÚS CORRECTE DEL PORTAL I DELS CONTINGUTS.
4.1 L'Usuari reconeix i accepta l'accés i ús del Lloc Web i dels continguts inclosos, sota la seva exclusiva responsabilitat. En conseqüència ImmoblesLleida.com no asumeix cap responsabilitat derivada o que pogués derivar-se de la utilització que els Usuaris facin de les informacions i continguts d'aquest Portal.
4.2 L'Usuari s'obliga a no utilitzar els serveis per a la realització d'activitats contràries a les lleis, a la moral, a l'ordre públic en general, i fer un ús lícit i honrat conforme a les presents Condicions Generals.
4.3 En relació amb l'ús i continguts del Portal, l'Usuari es compromet a facilitar les dades verídiques i complertes sobre la seva identitat, en els apartats on sigui necessari el seu registre, així com a actualitzar les dades, podent ImmoblesLleida.com cancel.lar el registre si sospités que són dades falses, inexactes, incorrectes, etc.
4.4 Ús de la contrasenya.
L'Usuari haurà d'escollir, cumplimentant els espais continguts en el Formulari de Registre, un nom d'Usuari únic i una contrasenya d'accés.
L'Usuari es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret les contrasenyes i noms d'Usuaris assignats, per a accedir al Portal i/o als Serveis.
L'Usuari es compromet a comunicar a ImmoblesLleida.com la pèrdua o robatori de l'identificador i/o contrasenyes, així com qualsevol ús no autoritzat del seu compte o altra infracció de seguretat en el menor plaç de temps possible, amb la finalitat que ImmoblesLleida.com ho desactivi.
L'Usuari respondrà de les despeses i dels danys i perjudicis ocasionats per la utilizació dels Serveis per qualsevol tercer que utilitzi el seu nom d'Usuari i contrasenya degut a una utilització no diligent.
A més, l'Usuari és completament responsable de totes i cada una de les activitats que es realitzin sota el seu compte. ImmoblesLleida.com no serà responsable per cap dany o perjudici en el que l'Usuari pugui incórrer com a conseqüència de que una altra persona utilitzi la seva contrasenya o compte, tant amb el seu coneixement como sense ell. No obstant, l'Usuari haurà de respondre pels danys i perjudicis provocats a ImmoblesLleida.com o a un tercer, com a conseqüència de la utilització per un tercer del seu compte o contrasenya.
4.5 A títol anunciatiu, i en cap cas limitatiu, l'Usuari es compromet a no:
 • Publicar, divulgar, anunciar, introduir, emmagatzemar o distribuir, etc. qualsovol material, asumpte o informació amb continguts o propaganda obscena, pornogràfica, abusiva, difamatoria, amenaçadora, xenòfoba, d'apologia del terrorisme, que inciti a la violència, a la discriminació per raons de sexe, raça, ideologia o religió o que de qualsevol manera atemptin contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de terceres i en general la normativa vigent o il.legals.
 • Induir o incitar a qualsevol persona a involucrar-se en activitats perilloses o a realitzar activitats il.legals.
 • Incloure, introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal o a través de qualsevol dels serveis i no utilitzar en relació amb els mateixos, cap programa d'ordinador, dada, arxiu defectuós, virus, codi, equip de hardware o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el Portal o en qualsevol dels serveis
 • Transmetre publicitat no sol.licitada o autoritzada ni realitzar a través d'aquesta pàgina web qualsevol tipus d'activitat publicitària, promocional o d'explotació comercial o oferta de venda de béns o serveis amb finalitat comercial, excepte en aquells espais en què expressament es dediquin a tals finalitats.
 • Utilitzar els continguts i en particular la informació obtinguda a través del Portal o de qualsevol dels productes i/o serveis per a remetre publicitat, enviar missatges amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra finalitat comercial, ni per a recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
 • Incórrer en qualsevol forma de violació dels drets de tercers (dret a la intimitat, a la pròpia imatgen, al secret en les comunicacions, a la propietat intel.lectual i industrial, de protecció de dades, etc.).
 • Introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal o a través de qualsevol dels productes i/o serveis qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel.lectual, industrial o secrets empresarials de tercers ni, en general, cap contingut respecte del cual no es tingués el dret a posar-lo a disposició de tercers de conformitat amb la llei.
 • Alterar o intervenir per mitjans fraudulents, pàgines web personals o correus electrònics d'altres Usuaris sense autorizació dels mateixos.
 • Ocultar ni falsejar de cap manera l'origen de missatges de correu electrònic, no interceptar, esborrar ni modificar els missatges de correu electrònic d'altres Usuari, ni enviar missatges de correu massiu.
 • Utilitzar identitats falses ni suplantar la identitat d'altres en la utilització del Portal o en la utilització i/o adquisició de qualsevol dels productes i/o serveis, incloent la utilització de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra manera.
 • No transmetre a tercers no autoritzats els noms d'Usuari i les contrasenyes, i si les seves contrasenyes arriben a coneixement d'un Usuari no autoritzat, es compromet a informar immediatament.
4.6 ImmoblesLleida.com es reserva el dret de revocar la condició d'Usuari a qualsevol dels mateixos. Aquesta revocació pot tenir caràcter unilateral sense possibilitat de reclamació i l'acceptació d'aquest contracte així ho implica.
La revocació vindrà motivada per:
 • Ruptura de les condicions estipulades per part d'algun dels Usuaris.
 • Utilització de tècniques no autoritzades com l'spam o aquelles en les que l'emissor no queda clarament definit o s'enganya al visitant.
 • La decisió unilateral de ImmoblesLleida.com de canviar l'estratègia comercial en qualsevol direcció.
 • La utilització o presència de contingut pornogràfic, violent, immoral o que atempti a les bones costums en el web per part de l'Usuari o la utilització de material o obra sense autorització dels drets d'autor.
5. RESPONSABILITAT PEL FUNCIONAMENT DEL SERVEI.
5.1 ImmoblesLleida.com no garantitza la disponibilitat i continuitat del Lloc Web ni es fa responsable de qualsevol dany i perjudici produït o que pugui produïr-se en el futur, ni dels defectes tècnics que es derivin de l'ús de la informació i de les matèries contingudes en el site.
5.2 ImmoblesLleida.com no serà responsable dels errors que puguin produïr-se en les comunicacions, no comprometent-se tampoc a que la red de transmissió estigui operativa en tot moment. Tampoc pot garantir la absoluta inexpugnabilitat de la red d'internet i por tant la violació de dades mitjançant accessos fraudulents per part de tercers.

6. RESPONSABILTAT PELS CONTINGUTS.
6.1 ImmoblesLleida.com no serà responsable de la licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, així com tampoc de la veracitat, exactitud, exhaustivitat, i/o actualitat. ImmoblesLleida.com, exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, obtenció o accés als continguts, així com als danys i perjudicis que puguin deure's a:
 • L'incumpliment de la llei, la moral i ordre públic.
 • La infracció dels drets de propietat Intel.lectual i Industrial, dels secrets empresarials, així como dels compromisos contractuals adquirits de qualsevol classe.
 • La infracció dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, dels drets de propietat i de tota altra naturalesa pertenyents a un tercer.
 • La realització d'actes de competència deslleial i publicitat il.lícita.
 • La falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat dels continguts.
6.2 ImmoblesLleida.com no serà responsable dels danys i perjudicis causats per la presència de virus o qualsevol altre element que pugui produir alteracions en el sistema informàtic de l'Usuari. A títol merament enunciatiu, però no limitatiu, ImmoblesLleida.com no serà responsable dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa causats, directa o indirectament a l'Usuari com a conseqüència de l'ús o la impossibilitat d'ús dels serveis i continguts del Portal, en els casos de força major o cas fortuït.

7. HIPERVINCLES I ENLLAÇOS.
7.1 El Portal ImmoblesLleida.com conté enllaços cap a altres llocs d'Internet. ImmoblesLleida.com no exerceix cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. El Portal proporciona aquestes connexions per a la seva conveniència. En cap cas ImmoblesLleida.com podrà assumir la responsabilitat dels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc aliè. ImmoblesLleida.com no és responsable de cap modificació o actualització d'aquests citats llocs. ImmoblesLleida.com no es fa responsable ni garantitza la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat del material o informació continguda en cap dels citats hipervincles o altres llocs d'Internet. ImmoblesLleida.com no controla el contingut, ni ofereix ni comercialitza els productes i serveis disponibles en els llocs web enllaçats, ni assumeix en conseqüència cap responsabilitat pels mateixos. ImmoblesLleida.com adverteix expressament que les referències que en aquest web es puguin fer a productes o serveis d'altres empreses no suposen el suport, patrocini o suggeriment per part d'ImmoblesLleida.com.
7.2 L'accés a qualsevol dels llocs enllaçats amb el Portal d'ImmoblesLleida.com, serà responsabilitat exclusiva de l'Usuari. ImmoblesLleida.com no és responsable de les emissions a través d'Internet ni de cap altre tipus de transmissió rebudes des d'un lloc vinculat.
7.3 És important assenyalar que el fet de que existeixi la connectivitat entre el Portal i aquests Llocs, no implica l'existència d'alguna associació entre aquests. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

8. DRET D'EXCLUSIÓ.
ImmoblesLleida.com es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al Portal i/o serveis oferts, sense necessitat de preavís a instància pròpia o d'un tercer, a aquells Usuaris que incumpleixin les presents Condicions Generals d'Ús i/o les condicions d'ús específiques que, en tot cas, resultin d'aplicació.

9. PROPIETAT INTEL.LECTUAL
9.1 Tots els continguts accessibles a través del Portal o relacionats amb els serveis oferts per ImmoblesLleida.com estan subgectes a drets de propietat intel.lectual de la mateixa ImmoblesLleida.com o d'altres tercers titulars dels mateixos.
En cap cas l'accés o la utilització per part de l'Usuari d'aquests continguts, implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets, ni confereix cap dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització per part d'ImmoblesLleida.com o del tercer titular dels drets afectats. S'exceptúa el dret de l'Usuari de visualitzar i obtenir una còpia privada de seguretat en el seu equip informàtic d'aquests continguts sempre que aquest dret s'exerceixi segons els principis de la bona fe i que es realitzi sense finalitats comercials i exclusivament per a informació personal de l'Usuari.
9.2 Qualsevol obra de l'ingeni de caràcter creador, ja sigui d'índole literària, científica o artística, independentment del seu gènere, forma d'expressió, mèrit o destí està protegida de conformitat amb la Llei sobre el Dret d'Autor. Tot el contingut d'aquest Portal, així com l'estructura, selecció, ordenació i presentació del contingut incloent-hi textos, dissenys, comentaris, anàlisis, imatges, audio i vídeo està protegit per la legislació vigent en matèria de propietat intel.lectual. Els drets de propietat intel.lectual del contingut de les pàgines web que formen el Portal, tant el disseny gràfic i codis com el text, gràfics, logotips, icones, fons, fotografies, imatges són titularitat d'ImmoblesLleida.com o pertanyen a terceres persones amb qui el titular del lloc ha convingut la seva comunicació per mitjà del portal.
9.3 Totes les marques, logotips, noms comercials, signes distintius i anagrames mostrats en aquesta pàgina són propietat d'ImmoblesLleida.com i/o de terceres empreses.
9.4 www.ImmoblesLleida.com és un domini propietat d'IGLU MEDIA.

-------------------------------------------

POLÍTICA DE COOOKIES

Cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador quan accedeix a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en que utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per a reconèixer a l'usuari. El navegador de l'usuari memoritza cookies en el disc dur només durant la sessió actual ocupant un espai de memòria mínim i no perjudicant a l'ordinador. Les cookies no contenen cap classe d'informació personal específica, i la majoria s'esborren del disc dur al finalitzar la sessió de navegador (les denominades cookies de sessió).

La majoria dels navegadors accepten com a estàndard a les cookies i permeten o impedeixen en els ajustaments de seguretat les cookies temporals o memoritzades.

Tipus de cookies segons la seva finalitat

 • Cookies tècniques. Són aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través d'una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d'accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d'una comanda, realitzar la sol.licitud d'inscripció o participació en un event, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difussió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.
 • Cookies de personalització. Són aquelles que permeten a l'usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d'una sèrie de criteris en el terminal de l'usuari com per exemple serien l'idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix al servei, la configuració regional des d'on accedeix al servei, etc.
 • Cookies d'anàlisi. Són aquelles que ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el número d'usuaris i així realitzar la medició i anàlisi estadístic de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per a això s'analitza la seva navegació en la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar l'oferta de productes o serveis que li oferim.
 • Cookies publicitàries. Són aquelles que, ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten gestionar de la forma més eficaç possible l'oferta dels espais publicitaris que hi ha a la pàgina web, adequant el contingut de l'anunci al contingut del servei sol.licitat o a l'ús que realitzi de la nostra pàgina web. Per a això podem analitzar els seus hábits de navegació a Internet i podem mostrar-li publicitat relacionada amb el seu perfil de navegació.
 • Cookies de publicitat comportamental. Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, en el seu cas, l'editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la que presta el servei sol.licitat. Aquestes cookies emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l'observació continuada dels seus hàbits de navegació, el que permet desenvolupar un perfil específic per a mostrar publicitat.

Tipus de cookies segons el seu gestor

 • Cookies pròpies. Les cookies pròpies s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini gestionat pel propi editor i des d'on es presta el servei sol.licitat per l'usuari.
 • Cookies de tercers. Les cookies de tercers s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini que no és gestionat per l'editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través de les cookies. També són de tercers les cookies instalades per l'editor però gestionades per un tercer.

¿Quins tipus de cookies utilitza aquesta pàgina web?
- Cookies tècniques
- Cookies d'anàlisi
- Cookies publicitàries
- Cookies de publicitat comportamental

Per tant, l'usuari accepta expressament, per la utilització d'aquest lloc, el tractament de la informació recollida en la forma i amb les finalitats anteriorment mencionades. I així mateix reconeix conèixer la possibilitat de rebutjar el tractament de tals dades o informació rebutjant l'ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada a tal finalitat en el seu navegador. Si bé aquesta opció de bloqueig de cookies en el seu navegador pot no permetre l'ús de totes les funcionalitats del Website.